STT Danh mục Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 QUẦN ĐÙI SƠ SINH
Số lượng tham khảo: 10
12,000
12,000
20,000
2 ÁO CỘC TAY SƠ SINH
Số lượng tham khảo: 6
14,000
17,000
20,000
3 ÁO SƠ SINH DÀI TAY
Số lượng tham khảo: 10
14,000
17,000
20,000
20,000
4 QUẦN DÀI SƠ SINH
Số lượng tham khảo: 15
14,000
14,000
14,000
17,000
20,000
20,000
5 ÁO GILE COTTON
Số lượng tham khảo: 3
20,000
6 SET BỘ BODY
Số lượng tham khảo: 1
45,000
70,000
7 QUẦN BỈM SƠ SINH
Số lượng tham khảo: 8
8,000
12,000
8 CÁC LOẠI GỐI
Số lượng tham khảo: 2
15,000
90,000
150,000
45,000
250,000
89,000
9 CHĂN QUẤN SƠ SINH
Số lượng tham khảo: 2
60,000
110,000
250,000
120,000
120,000
115,000
10 CHIẾU LÓT CHO BÉ
Số lượng tham khảo: 3
100,000
48,000
5,000
13,000
26,000
42,000
30,000
11 BAO TAY - BAO CHÂN
Số lượng tham khảo: 5
29,000
8,000
13,000
12 YẾM SƠ SINH
Số lượng tham khảo: 3
21,000
10,000
18,000
20,000
13 MŨ CHỤP - CHE THÓP
Số lượng tham khảo: 3
48,000
6,000
12,000
8,000
17,000
20,000
14 KHĂN SỮA CÁC LOẠI
Số lượng tham khảo: 2
30,000
40,000
45,000
50,000
15 KHĂN TẮM CÁC LOẠI
Số lượng tham khảo: 3
35,000
25,000
35,000
40,000
65,000
16 TÃ CHÉO
Số lượng tham khảo: 1
90,000
90,000
17 TÃ LÓT XÔ
Số lượng tham khảo: 1
40,000
50,000
18 GIẤY LÓT PHÂN XU
Số lượng tham khảo: 5
12,000
22,000
19 TÃ DÁN NEWBORN
Số lượng tham khảo: 2
65,000
65,000
82,000
102,000
20 KHĂN ƯỚT - KHĂN KHÔ
Số lượng tham khảo: 3
23,000
40,000
21 BĂNG RỐN - TƯA LƯỠI
Số lượng tham khảo: 5
5,000
3,000
22 TINH DẦU CHO BÉ
Số lượng tham khảo: 2
75,000
120,000
23 BÌNH SỮA
Số lượng tham khảo: 2
50,000
98,000
300,000
310,000
100,000
56,000
24 KEM HĂM - PHẤN RÔM
52,000
71,000
95,000
24,000
25 NHIỆT KẾ CÁC LOẠI
83,000
26,000
26 PHỤ KIỆN KHÁC
17,000
30,000
50,000
3,500
6,000
56,000
22,000
27 ĐỒ SAU SINH CHO MẸ
20,000
25,000
35,000
35,000
85,000
89,000
89,000
98,000
190,000
120,000
120,000
150,000
150,000
150,000
150,000
32,000
50,000
8,000
27,000
190,000
Tổng tiền 0
Đặt mua, Giao tận nơi